Rozwód na Florydzie – Pytania i Odpowiedzi, Polski Adwokat – Largo, FL

Rozwód na Florydzie - Najczęściej Zadawane Pytania i Odpowiedzi, Odpowiada Polski Adwokat - Largo, FL

Rozwód na Florydzie – Najczęściej Zadawane Pytania i Odpowiedzi, Odpowiada Polski Adwokat – Largo, FL

Według statystyk, Floryda to jeden ze stanów notujących najwyższą liczbę rozwodów w Stanach Zjednoczonych. Około 40-50% wszystkich małżeństw kończy się tu rozwodem. Badania naukowe wykazują również, że rozwód jest jednym z najbardziej stresujących i bolesnych doświadczeń w życiu. Jeżeli jesteś jedną z wielu osób dotkniętych rozwodem lub rozważasz złożenie sprawy o rozwód, posłuchaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które otrzymuję na temat rozwodu na Florydzie.

Kiedy sąd Florydy ma właściwość do orzeczenia o rozwodzie, czyli kto może złożyć o rozwód na Florydzie?

Sądy Florydy właściwe są do rozstrzygania spraw rozwodowych, jeżeli przynajmniej jedno z małżonków jest rezydentem Florydy od co najmniej 6 miesięcy. Do założenia sprawy rozwodowej na Florydzie wystarcza zatem, że jedna osoba mieszka na stałe od 6 miesięcy na Florydzie.  Miejsce pobytu drugiego z małżonków może być poza stanem Florydy lub nawet poza krajem. Jakkolwiek, jeżeli w małżeństwie są małoletnie dzieci, o właściwości sądu decyduje miejsce stałego zamieszkania dzieci. Aby uzyskać rozwód na Florydzie nie jest konieczne, aby w rozprawie uczestniczyły obie strony. Miejsce pobytu drugiego z małżonków może być nawet nieznane i sąd może wciąż orzec o rozwodzie pod warunkiem, że zostały zachowane wszystkie niezbędne formalności procesowe.

Jaka jest różnica pomiędzy anulacją małżeństwa a rozwodem?

Podstawowa różnica pomiędzy anulacją małżeństwa a rozwodem to efekt prawny orzeczenia sądu. W przypadku anulacji, sąd unieważnia małżeństwo i efekt jest taki jakby małżeństwo nigdy nie istniało. Natomiast w przypadku rozwodu, sąd orzeka o zakończeniu ważnego prawnie małżeństwa. Generalnie, łatwiej jest uzyskać rozwód niż anulację małżeństwa. Aby anulować małżeństwo, należy przedstawić niezbity dowód, że istniały przesłanki prawne do unieważnienia związku małżeńskiego lub że małżeństwo to było od początku jego istnienia nieważne z mocy prawa np. małżeństwo bigamiczne. Do uzyskania rozwodu natomiast, wystarczy mieć przekonanie, że małżeństwo jest nieodwracalnie skończone i że nie ma żadnej możliwości jego naprawienia.

Czy można wystąpić o orzeczenie rozwodu z winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie?

Na Florydzie sąd zawsze zasądza rozwód bez orzekania o winie stron. Nie można zatem uzyskać rozwodu na Florydzie z orzeczeniem o winie. Nie oznacza to jednak, że zachowanie się stron przed rozwodem i podczas rozwodu jest w oczach sądu kompletnie bez znaczenia. Sądy na Florydzie kierują się przy orzekaniu o rozwodzie nie tylko prawem, ale również zasadami sprawiedliwości. Zachowanie się stron przed i podczas rozwodu może mieć wpływ na orzeczenie o alimentach małżeńskich, podziale majątku oraz zasądzeniu kosztów adwokackich. Wprawdzie nie jest to nigdy czynnik decydujący, ale nie należy go lekceważyć i warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem w sprawie swoich praw.

Jak wygląda sprawa opieki nad dziećmi po rozwodzie? 

Przy zasądzeniu opieki nad małoletnimi dziećmi, sądy na Florydzie zawsze kierują się najwyższym dobrem dziecka, tzw. „best interests of a child”. Tak więc to, co preferują rodzice dla siebie jest drugoplanowe i nie zostanie zatwierdzone, jeżeli nie jest to w najlepszym interesie dziecka. Przyznanie tylko jednemu z rodziców wyłącznej opieki nad dzieckiem nie jest prawie nigdy w najlepszym interesie dziecka, gdyż dzieci generalnie potrzebują obojga rodziców. Oprócz bardzo rzadkich drastycznych przypadków, sądy na Florydzie prawie zawsze przyznają opiekę nad dziećmi i wizytacje obojgu rodzicom. Podział obowiązków i czasu spędzanego z dziećmi określa plan rodzicielski, czyli tzw. „Parenting Plan”. Rodzice mogą dojść do porozumienia i wspólnie przygotować plan, który zostanie zatwierdzony przez sąd pod warunkiem, że jest on w najlepszym interesie dziecka i obie strony podpisały go dobrowolnie i bez przymusu. Jeżeli jednak małżonkowie nie dojdą do porozumienia i powierzą tę decyzję sędziemu, wówczas sędzia ustali plan rodzicielski zgodnie z najlepszym interesem dziecka, biorąc pod uwagę wiele czynników między innymi na przykład: możliwości i chęci każdego z rodziców, aby zapewnić dziecku stabilność i satysfakcjonujące warunki rozwoju oraz ułatwić kontakt z drugim rodzicem, moralny charakter, stan zdrowia i kondycję psychiczną rodzica, możliwości zaspokojenia potrzeb dziecka, preferencje dziecka itd.

W jaki sposób są wyliczane alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko, czyli tzw. „child suport” obliczane są ustawowo na podstawie zarobków obojga rodziców oraz ilości czasu, który każde z rodziców spędza z dzieckiem. Generalnie, alimenty na dziecko płaci rodzic, który więcej zarabia i spędza z dzieckiem mniej czasu. Dokładną wysokość alimentów na dziecko ustala formuła ustawowa i nie może być ona samowolnie zmieniona przez rodziców bez zgody sądu. Nie można się też alimentów na dziecko dobrowolnie zrzec, gdyż alimenty to nie jest prawo rodzica, ale prawo dziecka.

Jak wygląda kwestia podziału majątku przy rozwodzie?

Generalnie, sąd dzieli majątek i długi zgromadzone wspólnie podczas małżeństwa według zasad sprawiedliwości, czyli mniej więcej po równo dla każdego z małżonków. Od generalnej reguły podziału po połowie jest wiele wyjątków, które zależą od wielu czynników i muszą być rozpatrywane indywidualnie w każdej sprawie. Aby dowiedzieć się, czy Twoja sytuacja podlega któremuś tych wyjątków, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem.

Czy można się dobrowolnie zrzec alimentów na dziecko? 

Nie. Żaden z rodziców nie może się dobrowolnie zrzec alimentów na dziecko, gdyż prawo do alimentów na dziecko jest prawem dziecka, a nie rodzica.

Czy przy orzeczeniu rozwodu ma znaczenie długość trwania małżeństwa?

Długość trwania małżeństwa jest jednym z czynników branych przez sąd pod uwagę przede wszystkim przy zasądzaniu alimentów małżeńskich. Ze względu na długość trwania małżeństwa, sądy na Florydzie uwzględniają trzy rodzaje małżeństw: małżeństwo krótkoterminowe (do 7 lat), małżeństwo średnioterminowe (powyżej 7 lat ale poniżej 17 lat) oraz małżeństwo długoterminowe (powyżej 17 lat).

Jak długo trwa rozwód?

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Rozwód uproszczony (za zgodą stron i bez małoletnich dzieci) można uzyskać w czasie około miesiąca od daty złożenia sprawy w sądzie, natomiast rozwód kwestionowany przez drugą stronę (tzw. „contested divorce”) może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Najszybciej i najtaniej można uzyskać rozwód za porozumieniem stron. Kiedy sprawa trafia do sądu to należy spodziewać się opóźnień, gdyż daty rozpraw sądowych są zwykle rezerwowane na kilka miesięcy naprzód.

Czy mogę nie zgodzić się na rozwód, powołując się na moją wiarę?

Jeżeli Pana małżonka uważa, że Wasze małżeństwo jest nieodwracalnie skończone, to ma ona prawo otrzymać rozwód nawet jeżeli nie wyrazi Pan zgody. Sąd nie może odmówić udzielenia rozwodu ze względów religijnych. Jeżeli nie podpisze Pan papierów oznaczających zgodę na rozwód, wówczas sąd wyznaczy datę rozprawy sądowej, podczas której wyda orzeczenie w sprawie rozwodu. Aby zachować prawo do uczestniczenia w tej rozprawie, należy odpowiedzieć na pozew rozwodowy w ciągu 20 dni od czasu otrzymania papierów rozwodowych od serwera. Serwer to osoba, która ma licencję na osobiste doręczanie dokumentów sądowych. Jeżeli nie odpowie Pan na pozew rozwodowy w terminie, małżonka może uzyskać orzeczenie o rozwodzie bez Pana udziału poprzez tzw. „default”. 

Co to jest “Collaborative Divorce”?

„Collaborative Divorce” to rozwód za porozumieniem stron, który można przeprowadzić z minimalnym udziałem sądu poprzez tzw. „Collaborative Law Process”. Jest to rodzaj rozwodu, który odbywa się przy współpracy stron i generalnie bez interwencji sądu aż do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia, które zatwierdza sąd. Jest to stosunkowo nowy koncept w prawie Florydy, który umożliwia stronom przeprowadzenie rozwodu w warunkach mniej stresujących i mniej sformalizowanych niż typowe postępowanie sądowe. Na proces ten składają się nadzorowane przez adwokatów stron spotkania i negocjacje pozasądowe, które trwają, aż do czasu osiągnięcia porozumienia. Każda ze stron musi wyrazić zgodę na udział w procesie kolaboracyjnym i zachowuje pełne prawo do wycofania się z tego procesu w każdej chwili poprzez skierowanie sprawy z powrotem do sądu. Negocjacje i wymiana informacji w procesie kolaboracyjnym odbywa się nieformalnie i w przyjaznych warunkach, a spotkania stron odbywają się poza sądem, na neutralnym gruncie. Wszystkie negocjacje mają charakter poufny i nie stanowią informacji publicznej, ani nie mogą być później ujawnione w sądzie. W procesie kolaboracyjnym mogą uczestniczyć także neutralni specjaliści np. psycholog, rzeczoznawca majątkowy, księgowy, ekspert finansowy itd. Prawnicy, którzy reprezentują strony w procesie kolaboracyjnym, mają zakaz reprezentowania stron w późniejszym procesie rozwodowym przed sądem w przypadku przerwania procesu kolaboracyjnego. Tak więc, każda ze stron wie, że jeżeli przerwie negocjacje to będzie musiała pożegnać się ze swoim dotychczasowym adwokatem, aby móc sprawę dokończyć w sądzie. Ten przepis ma na celu dodatkowe zmotywowanie stron oraz ich adwokatów do zawarcia ugody.  Proces kolaboracyjny to bardzo atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnego rozwodu, ze względu na ograniczenie kosztów i stresu dla obu stron. Nie jest on jednak odpowiedni dla każdej pary, gdyż ideą przewodnią tego procesu jest wzajemne zaufanie, szacunek i uczciwość. Jak wiemy, nie wszystkie rozwody odbywają się w dobrej wierze. W przypadku braku wzajemnego zaufania lub w razie prób oszukania drugiej strony, proces ten powinien zostać przerwany i rozwód powinien wrócić do sądu. W procesie kolaboracyjnym nie ma bowiem możliwości przymuszenia drugiej strony do czegokolwiek, w tym na przykład do szczerego wyjawienia informacji, przedstawienia dokumentów itd. Wszystko odbywa się bowiem przy założeniu, że obie strony są wobec siebie uczciwe i działają w dobrej wierze. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911

* Powyższa informacja ma charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej